Go to content

how to become a member of WTKF World Traditional Karate Federation

Membership

WORLD TRADITIONAL KARATE FEDERATION
application form to become a WTKF member GOJU-RYU
 KOBUDO OKINAWA
 KORYU-UCHINADI
 KOSHIDO-BUDO
 KYOKUSHINKAI
 KUDO
 MILITARY SHOTOKAN
 SHITO-RYU
 SHOTOKAI
 SHOTOKAN
 SPORT KARATE
 UECHI-RYU
 WADO-RYU
 OTHER (PLEASE SPECIFICATE IN AREA "NOTE"


 Hanshi
 Shihan
 Soke
 Master
 Instructor
 Shido-in
 Referee (international)
 Referee (national)
 Referee (regional)Back to content